Reglement

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer van de Oersoep Klimclassic Nijmegen zich akkoord met onderstaande voorwaarden en reglement. Hij verklaart dit stipt na te leven:

 1. Deelname aan de Oersoep Klimclassic Nijmegen is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.
  Mininum leeftijd deelnemer is 15 jaar maximum leeftijd deelnemer is 75 jaar.Leeftijdgrenzen gelden zowel voor mannen als vrouwen.
  De inschrijving is definitief nadat het verschuldigde inschrijfgeld en de borg is geïncasseerd of (voor onze buitenlandse deelnemers) is bijgeschreven op de daarvoor aangewezen bankrekening.
 2. Buitenlandse deelnemers ontvangen een e-mail met daarin nadere informatie omtrent het overmaken van het verschuldigde bedrag.
 3. De geïncasseerde of ontvangen inschrijfgelden en de borg zijn definitief.
  Worden niet teruggestort worden bij verhindering of afmelding tot deelname, of bij een door de overheid opgelegde afgelasting.
 4. Men kan slechts deelnemen met aan de dag van deelname gekoppelde kenmerken. Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat de tocht verreden wordt met een deugdelijke fiets. Onverminderd het bepaalde onder 15 is de organisatie nimmer aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit het niet voldaan aan deze verklaring.
 5. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 6. Deelnemers gedragen zich volgens de verkeersregels en regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de lokale bevolking, voor de natuur en het milieu. Zij deponeren afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal twee personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt en de verkeerssituatie dit toelaat.
 8. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 9. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en / of (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren, worden uitgesloten. De uitsluiting kan niet alleen betrekking hebben op de organisatie georganiseerde tochten maar zich ook uitstrekken over door andere organisaties georganiseerde tochten. Organisaties van tochten hebben aangegeven elkaar te informeren over wangedrag van deelnemers en de personalia van deze deelnemers.
 11. Bij (gedeeltelijke) afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een (mogelijk dreigende) epidemie/ziekte in een grotere frequentie dan normaal of welke oorzaak dan ook al dan niet op voorschrift/advies van (semi) overheidswege/organisaties, komen betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking. De organisatie is terzake nimmer aansprakelijk..
 12. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van de Oersoep Klimclassic Nijmegen om met enige regelmaat een nieuwsbrief over het evenement naar zijn/haar E-mail adres te versturen. De deelnemer kan zich hiervoor uitdrukkelijk afmelden.